Nieuws

Coachingsproject voor Statushouders van start. Meld je aan als vrijwilliger.

vrijdag, 06 oktober 2017

Wordt coach voor een vluchteling met ambitie! Vluchtelingen leren Nederland kennen via vrijwilligerswerk, jij kan ze coachen bij het integratieproces dat hierbij hoort.  

Veel bewoners in Amsterdam West zijn via Stichting Blik op Talent maatschappelijk actief (geworden) in de wijk. De groei van de sociale-, maatschappelijke en arbeidsparticipatie is goed voor de mensen, de wijk en de stad. Betrokken bewoners die bij ons zijn aangesloten, opperen met regelmaat het vraagstuk van de vluchtelingen en vragen of zij niet een steentje kunnen bijdragen aan hun integratie- en participatieproces. In antwoord daarop hebben wij samen met hen gesignaleerd welke zaken binnen het huidige stedelijke aanbod voor de vluchtelingen over het hoofd worden gezien, maar wel relevant zijn voor hun ontwikkeling. Dit voorstel is daar een antwoord op.

De jaren 2015 en 2016 kenmerkten zich door een significante toename van de stroom vluchtelingen. Deze toename is met name het gevolg van het langlopende conflict in Syrië, maar ook bijvoorbeeld in Eritrea. In de tweede helft van 2015 hebben ruim 34 duizend mensen asiel aangevraagd in Nederland en in de eerste helft van 2016 8400. De gemeente Amsterdam verwelkomde in 2016 ruim 2000 vluchtelingen, die zij een veilig thuis wil bieden, een veilige haven waar onzekerheid en ontberingen plaats maken voor een solide, nieuwe en kansrijke toekomst.

Amsterdam ziet deze groep als een aanwinst voor de stad, met potentie en kansen om een kwalitatief goed bestaan op te bouwen in de nieuwe samenleving. Een mooi perspectief, maar niet zonder meer vanzelfsprekend. Beheersing van het Nederlands is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle participatie in de samenleving. Daarnaast blijkt het in de praktijk een uitdaging om werk te vinden. Ook het gevoel van mee mogen doen, kunnen integreren en contacten opbouwen met Amsterdammers versterken het gevoel en motivatie om te integreren.

Het Amsterdamse Beleidskader Vluchtelingen 2015-2018 geeft aan dat het belangrijk is om de thema’s wonen, taal- en inburgering, participatie en burgerschap, werk en inkomen en welzijn en gezondheid met elkaar te verbinden en hierop integraal beleid te ontwikkelen. Dit voorstel ‘Vrijwillige Vluchtelingen en Vluchtelingen Coaches’ (VV&VC) vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod.

 

Uitgangspunten Blik op Talent

Volgens Blik op Talent wordt het perspectief van de vluchteling op zijn en haar leven en de acties die hij/zij wil ondernemen onvoldoende als bron voor inspiratie en kracht voor integratie gezien, terwijl hier juist een enorme ontwikkelpotentie zit. Zowel op de integratie- en participatiedoelstelling, als wel het vrijwilligerswerk dat zij kunnen doen.

“Wij gaan ervanuit dat de vluchtelingen elke dag online, via WhatsApp en Facebook en de vele fora volgen wat er met hun vlucht-genoten en achterblijvers gebeurt. Wat zij met deze informatie en hun gevoel van betrokkenheid willen en kunnen doen is een grote onbekende. Onze vrijwillige coaches gaan hen coachen ter ondersteuning van hun integratieproces. Tegelijkertijd hebben wij oog voor hun persoonlijke interesse: wij gaan hen helpen vrijwilligerswerk vorm te geven en wij gaan informatie verzamelen over wat zij willen, waarom zij dat willen en bekijken tegen welke obstakels zij aanlopen bij het uitvoeren van hun ideeën.”

Sanne van Osnabrugge, Blik op Talent.

Daarnaast zijn er vele Amsterdammers die de vluchtelingen willen helpen. Helpen om zich thuis te voelen, de weg, de codes en manier van doen te leren kennen in Amsterdam. Met dit voorstel verbinden wij deze twee uitgangspunten.

 

Het idee in een notendop:

  • Vrijwillige coaches worden verbonden aan statushouders.
  • Het coachingsproces wordt zo ingericht dat enerzijds het participatie- en integratieproces wordt bevorderd en dat
  • Anderzijds de statushouder aan de slag kan gaan met thema’s die hen op dat moment het meest aanspreken, waarbij wordt gedacht aan zaken die samenhangen met het vluchtverhaal, het land van herkomst en de ‘reis’ naar Nederland.

 

Wil jij ook coach worden?

De intake bestaat uit kennismaking met de geworven coach en een individuele analyse gericht op verwachtingen, talenten, persoonlijke ontwikkelvragen en aandachtspunten. Daarnaast wordt de gang van zaken uitgelegd en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de planning, inzet en duur van hun betrokkenheid als Coach.

Om een goede match te maken tussen de coach en de vluchteling is het van belang dat de competenties van de coaches afgestemd zijn op de individuele ontwikkelingsvraagstukken van de vluchteling. Zowel de coördinator van Blik op Talent als de vrijwillige coaches vervullen een belangrijke rol waar het gaat om de verheldering van deze vraagstukken. Om goed te kunnen sturen op de ontwikkelingsvraagstukken voert de coördinator gesprekken met de coaches. Deze gesprekken zijn tevens bedoeld als sturing op het ontwikkelingsproces van de coaches zelf. Bij de intake van de coach hanteren we de volgende aandachtspunten: Inventarisatie van wensen en behoeften, van verwachtingen en persoonlijke ontwikkelvragen, inventarisatie van aanwezige competenties/talenten, stilstaan bij de interesse en betrokkenheid en de nodige netwerk en sociale contacten.

Deelnemende Amsterdamse Vrijwillige coaches verdiepen zich in het leven en perspectief van de vluchteling en worden hierin getraind en begeleid door professionals van het team van Blik op Talent.

Meld je nu aan via onderstaande formulier of neem telefonisch contact op met Marloes Kuijer via 085 104 59 00

Het project wordt ondersteund door het Oranje Fonds, het W.J.O de Vries fonds en de Fundatie Van den Santheuvel.

 

Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

Over Ars Donandi | W.J.O. de Vries Fonds

Het W.J.O. de Vries fonds komt voort uit de voormalige Stichting W.J.O. de Vries Fonds. Het doel van het fonds is het verlenen van steun aan rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijke belang in Nederland beogen. De voorkeur gaat hierbij uit naar projecten, met name in de regio Amsterdam, gericht op:

  • versterking van de sociale structuur van gemeenschappen;
  • sociale zorg en welzijn voor hen die tussen wal en schip vallen;
  • cultuurbehoud en restauratie. Het beleidsprogramma betreft sinds 2009 alleen orgelrestauratieprojecten (algemene (kerk)restauraties komen op dit moment niet in aanmerking voor een schenking);
  • cultureel maatschappelijke projecten gericht op de sociale cohesie en op de zwakkeren in de samenleving, met name via projecten die zich richten op uitvoerende kunst.

 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.